STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/NIU

Napisano przez RP Administrator

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany NIU i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub NIU oraz krótko opisać problem.

Załączniki:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów SGGW

Napisano przez RP Administrator

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW), z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
3. Dane osobowe studentów SGGW przetwarzane są w celu dokumentowania przebiegu ich studiów, wydawania zaświadczeń, udzielania odpowiedzi oraz decyzji w toku spraw zainicjowanych przez studentów oraz czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych SGGW, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
    1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO - Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
    2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami.),
    3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554  ze zmianami).
5. Dane osobowe studentów SGGW zawarte w dokumentach złożonych przez te osoby w formie papierowej a wymaganych przepisami prawa i wewnętrznych aktów normatywnych SGGW przetwarzane będą w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej na podstawie, o której mowa w pkt 4 powyżej i będą przechowywane w teczce akt osobowych studenta, na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554 ze zmianami) przy czym teczkę  akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie, osobie, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia, o których mowa w punktach 7-8 poniżej.
6. Dane osobowe studentów nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym udostępniane są m.in. w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (Ogólnopolski wykaz studentów, NAWA), których administratorem danych osobowych jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; dane osobowe gromadzone w systemie POL-on przetwarzane są w celach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami)
7. Studenci SGGW mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każdemu studentowi SGGW przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznają one, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez SGGW narusza ich interesy lub przepisy RODO.

Załączniki:

Bezpieczeństwo danych

Napisano przez RP Administrator

Dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zawsze logując się do systemu pamiętaj o:

1. Logowaniu się tylko wówczas, gdy połączenie jest szyfrowane - świadczy o tym kłódka wyświetlana na dolnym pasku przeglądarki oraz adres strony zaczynający się od https.

2. Nikomu nie udostępniaj swojego loginu i hasła. Staraj się też, by Twoje hasło było odpowiednio złożone np. zawierało co najmniej 1 znak specjalny i 1 cyfrę. Pamiętaj również o okresowej zmianie swojego hasła.

3. Po zakończeniu pracy w systemie/aplikacji zawsze klikaj opcję "Wyloguj się".

4. Nigdy nie ustawiaj opcji, by witryna/przeglądarka zapamiętywała Twoje hasło.

Załączniki:

WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

Napisano przez RP Administrator

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia NIU/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.

Załączniki:

ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Napisano przez RP Administrator

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.

Załączniki: