Proszę czekać...
 STUDENT - co zrobić jak zapomniałem hasła/NIU

Proszę wejść w tryb [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany NIU i nowe, tymczasowe hasło.

W przypadku nieznajomości odpowiedzi na pytanie pomocnicze lub zablokowania konta należy zwrócić się o pomoc na adres: pomoc_ci@sggw.pl. W treści maila należy podać: imię, nazwisko, numer albumu lub NIU oraz krótko opisać problem.


 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych studentów SGGW

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW), z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
3. Dane osobowe studentów SGGW przetwarzane są w celu dokumentowania przebiegu ich studiów, wydawania zaświadczeń, udzielania odpowiedzi oraz decyzji w toku spraw zainicjowanych przez studentów oraz czynności wynikających z obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych aktów normatywnych SGGW, realizacji obowiązków statutowych, obowiązków statystycznych, obowiązków archiwalnych
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
    1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO - Artykuł 6 ust. 1 lit. c);
    2) Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami.),
    3) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554  ze zmianami).
5. Dane osobowe studentów SGGW zawarte w dokumentach złożonych przez te osoby w formie papierowej a wymaganych przepisami prawa i wewnętrznych aktów normatywnych SGGW przetwarzane będą w celach, o których mowa w pkt. 3 powyżej na podstawie, o której mowa w pkt 4 powyżej i będą przechowywane w teczce akt osobowych studenta, na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554 ze zmianami) przy czym teczkę  akt osobowych studenta przechowuje się w archiwum uczelni przez okres 50 lat. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie, osobie, której dane dotyczą, przysługują uprawnienia, o których mowa w punktach 7-8 poniżej.
6. Dane osobowe studentów nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym udostępniane są m.in. w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on (Ogólnopolski wykaz studentów, NAWA), których administratorem danych osobowych jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z siedzibą w Warszawie – ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa; dane osobowe gromadzone w systemie POL-on przetwarzane są w celach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zmianami)
7. Studenci SGGW mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisów prawa, do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Każdemu studentowi SGGW przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uznają one, iż przetwarzanie ich danych osobowych przez SGGW narusza ich interesy lub przepisy RODO.


 Bezpieczeństwo danych

Dla bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zawsze logując się do systemu pamiętaj o:

1. Logowaniu się tylko wówczas, gdy połączenie jest szyfrowane - świadczy o tym kłódka wyświetlana na dolnym pasku przeglądarki oraz adres strony zaczynający się od https.

2. Nikomu nie udostępniaj swojego loginu i hasła. Staraj się też, by Twoje hasło było odpowiednio złożone np. zawierało co najmniej 1 znak specjalny i 1 cyfrę. Pamiętaj również o okresowej zmianie swojego hasła.

3. Po zakończeniu pracy w systemie/aplikacji zawsze klikaj opcję "Wyloguj się".

4. Nigdy nie ustawiaj opcji, by witryna/przeglądarka zapamiętywała Twoje hasło.


 WYKŁADOWCA - problem z zalogowaniem

W przypadku zablokowania konta, zapomnienia NIU/hasła, problemów z logowaniem lub problemów technicznych z działaniem eHMS prosimy o zgłoszenie:

- na adres: pomoc_ci@sggw.pl - należy podać dane kontaktowe oraz krótko opisać problem,
- telefoniczne na nr: 22 59 355 50,
- osobiście w budynku Centrum Informatycznego, ul. Nowoursynowska 166, budynek nr 1, pok. nr 1.


 ZDJĘCIA DO ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ - wymagania

Zdjęcia do elektronicznej legitymacji studenckiej muszą spełniać określone wymagania :
- postać cyfrowa rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formacie jpg;
- wielkość 236 x 295 pikseli (2x2,5 cm);
- zdjęcie legitymacyjne, kolorowe;
- jednolite, jasne tło (nie mogą występować dodatkowe elementy);
- portret nie może sięgać poniżej pachy;
- zdjęcie bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami;
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy;
(dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej);
UWAGA!
Student ponosi odpowiedzialność za zamieszczone zdjęcie!
W przypadku wydruku legitymacji z błędnym zdjęciem, zostanie on niezwłocznie obciążony kosztem wydruku duplikatu.


Ładowanie zdjęcia do systemu poprzez konto ehms - zakładka moje dane -> edycja.
SGGW - Wirtualny dziekanat